سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
1 2 3 4 5 >> >

 شهرهای جدید، اجتماع های برنامه ریزی شده ای هستند که در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می شوند. شهرجدید اجتماعی خود اتکا با جمعیت ومساحت مشخص، فاصله ای معین از مادر شهر، برنامه ریزی از پیش تعیین شده، اهداف معین و همچنین برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای ایجاد یک محیط مستقل است (( ,MILTON Keynes partnership 1979 شهرهای جدید عمدتاً برای تمرکز زدایی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند این شهرها نقش جذب سرریز جمعیتی، ساماندهی فضایی مادرشهر و ناحیه شهری، بهبود وضعیت محیط کار وزندگی سالم اجتماعی را برعهده دارند. ایجاد شهرهای جدید در دوران پس از انقلاب صنعتی به مثابه گذار از جامعه سنتی به سوی جامعه صنعتی به حساب می آید دردوران گسترش صنعت، ایجاد شهرهای جدید، زمینه ای در حل مشکلات شاغلان بخش صنعت محسوب می شد از همین روی همراه با ایجاد واحدهای صنعتی درشهرهای موجود، ایجاد شهرهای جدید در کنار این شهرها راه حلی برای حل مسائل مربوط به اسکان جمعیت به شمار می آمد. درطول دو قرن اخیر بیشتر شهرها در کنار منابع معدنی و واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس ایجاد می شدند تا از این طریق قطب رشدی به منظور تحقق سیاست های توسعه منطقه ای نیز به حساب آیند. در پی این امر، این شهرها به منظور رفاه جمعیت ساکن درخود عملکردی مرتبط با نیازهای روزمره نیز داشته اند.
طرح ایجاد شهرهای جدید دارای سابقه طولانی است درطول قرن بیستم، اتحاد جماهیر شوروی سابق در ایجاد شهرهای جدید صنعتی و بریتانیا درایجاد شهرهای مسکونی پیشرو محسوب می شدند این امر در دوران پس از جنگ جهانی دوم، علاوه برشوروی سابق وبریتانیا درایالات متحده آمریکا، فرانسه و اروپای شرقی گسترش داشته و ایجاد شهرهای جدید درآنها رو به فزونی بوده است درقرن بیستم، کشور انگلستان از جمله اولین کشورهایی است که ایجاد شهرهای جدید را تحت مطالعه و اجرا قرارداد "سرکریستوفررن" و "جان آلین" افرادی بودند که طبق مراحل برنامه ریزی شده، اولین اقدام ها را درزمینه احداث شهرهای انجام دادند. این دونفر برای بازسازی شهرلندن پس از آتش سوری بزرگ آن درسال 1666 تلاش و کمک بسیاری کردند یکی از معروفترین شهرهایی که در آواخر قرن 18 طبق طرحهای مجموعه ای مستقل ساخته شده شهر واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا بود بسیاری از شهرهای جدید در زمان پذیرفته شدن طرح تاسیس شهرهای جدید پس از جنگ در بریتانیا ساخته شده اند. شهرها یی ماندد ""ریشلو" و"رن " درقرن هفدهم و هجدهم در فرانسه و شهر "دهلی نو" پس از جنگ جهانی اول درهندوستان ازآن جمله اند. (ترنر،1383).
در اوایل قرن بیستم (1898 میلادی) نظریه باغ شهرها توسط "اینزرهاورد" در انگلستان و با الهام از نظریات قبل از خود ارایه گردید این نظریه نقطه عطفی در شهرسازی معاصر و در اصل تقدم شهرسازی بر شهرنشینی محسوب گردید بعدها از این تئوری بربستر تحولات فکری و اجتماعی قرن بیستم، نظریه شهرک های اقماری،حومه های شهری، واحدهای همسایگی و بالاخره شهرهای جدید پا به عرصه وجود گذاشت (شوای 1378؛273 ). این نظریه به سرعت در اقصی نقاط جهان اعم از دنیای توسعه یافته صنعتی ، سوسیالیستی سابق وجهان سوم انتشار یافت وشهرسازی مبتنی بر طرح و برنامه ریزی قبل ازاسکان را عملی ساخت. نظریه هاوارد، برساماندهی فضای شهرهای بزرگ پراکنش صنعت و جمعیت، ارایه مسکن، اسکان شاغلین بخصوص بخش صنعت حد متناسب جمعیت و مساحت اشتغال و خودکفایی مبتنی بوده است ( شوای 1378؛275).
متعاقب نظریه هاورود، شرکت عمران باغ شهر و سپس شرکت های عمران شهرهای جدید در انگلستان جهت ساخت و سازشهر جدید به وجود آمدند اما در عرصه نظریان متعاقب و یا موازی با جهت فکری هاورد نظریات متعدد دیگری همانند نظریه شهر صنعتی تونی گارنیه ( 1917 م) نظریه پل ولف (1919م) نظریه ریمون آلوین (1922.م) نظریه لوکوربوزیه به عنوان طراح مدرنیسم و غیره به وجود آمدند ( رفیع زاده 1374،467) دراین بین بیشترین توجه به شهرهای جدید به وسیله دولت انگلستان وبه دلیل خسارات های زیاد ناشی از جنگ جهانی دوم در این کشور به وجود آمد براین مبنا کمیسیون های مختلف توسط سرمنتگیوبارلو ولردرایت ایجاد شد که سرانجام چارچوب نظری شهرهای جدید و سپس احداث آنها برای حل مشکلات شهری انگلستان و برمبنای سیاست عدم تمرکز درفضای شهری را به شرح زیر مطرح و عملی ساخت.
1-      اجتماعی خودپایدار به مثابه اجتماعی خود اتکا ومتعادل (دارای مراکز اشتغال اولیه)
2-      فاصله 40تا 50 کیلومترازمادرشهر
3-      حدمتناسب جمعیت 20 تا 60 هزارنفر
4-      ساختمان سازی روی زمین بکر
5-      جذب سرریزهای جمعیتی شهرهای بزرگ ومنطقه شهری ومهاروکنترل رشد آنها
6-      توسعه وارایه مسکن به منظور جلوگیری از بورس بازی زمین
به این ترتیب "طرح لندن بزرگ " به وجود آمد .پس ازآن نیز شهرهای جدید دراقصا نقاط جهان احداث گردیدند که توجه به توسعه مسکن (زیاری 1383؛51) وکاهش تراکم جمعیت درنواحی شهر بزرگ (مادر شهرها) ازعلل اساسی ایجاد آنها بوده است (رفیع زاده 1374،472) پس از جنگ جهانی دوم نیز تاسال 1960 ، شهرهای جدید درراستای سیاست تمرکز زدایی پیرامون برخی از پایتخت های بزرگ جهان (نمونه ، مسکو،پاریس ،کپنهاگ) ودرارتباط با راهبرد توسعه مسکن احداث گردیدند دراین دوره هم شهرهای جدید صنعتی به منظور اسکان شاغلین بخش صنعت وارایه مسکن بیشتر دربلوک سوسیالیستی سابق احداث گردیدند دردوره 70-1960، شهرهای جدید به منظور ابرازهایی برای ساماندهی فضای ملی ، برنامه ریزی منطقه ای وسیاست تمرکز زدایی جمعیتی واقتصادی درنقاط مختلف جهان ایجاد شدند .احداث پایتخت های جدید درکشورهای درحال توسعه (نمونه شاندیگار، برازیلیا،اسلام آباد) گونه ای از این شهرهاست درارزیابی این دوره ، مسائلی همچون قطبی شدن الگوی مراکز سکونتی" .برهم خوردن "تعادل منطقه ای " وایجاد "شکاف میان مناطق " پدید آمد (احمدی 1372،333)
به طور کلی ، ارزیابی نقش وعملکرد شهرهای جدید درارتباط با توسعه شهری درنقاط مختلف جهان میتوان گفت با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی کشورهای مختلف ،دستاوردهای گوناگونی داشته اند برای مثال شهرهای جدید انگلستان 3 درصد مشکل مساکن مورد نیاز بریتانیا و12 درصد از سرریز جمعیت را دردوره 70-1951 حل کرد( رفیع زاده 1374) آمریکا درحل مشکل مسکن طبقات کم درآمد از طریق شهرهای جدید تسهیلات کمی را برای ای امر فراهم کرد. درشوروی سابق نیز تازمان گوربا چف سیاست توسعه شهرهای جدید با موفقیت همران بوده واین نظریه به عنوان نظریه ای تمرکز زدایی پذیرفته شده بود ( زیاری 1383،73)
درلهستان ومجارستان این سیاست مشکلاتی را به وجود آورد به طوری که این دوکشور به سوی سیاست وراهکار توسعه شهرهای کوچک ومیانی روی آورده وسیاست شهرهای جدید را کنارگذاشتند . سیاست شهرهای جدید درآمریکا لاتین جواب نداد وبرای کشورهایی مانند برزیل نیز باعث رواج زاغه نشینی شده وعدم تعادل اقتصادی – اجتماعی را به بارآورده است دراردن نیز این سیاست تنها 3 درصد مشکل مسکن را حل نموده وامروزه درشرف ادغام بامادرشهر گام برمی دارند همچنین مصردربعد جذب جمعیت شکست خورد .درهند به علت عدم تطابق با سنت فرهنگی وحیات عملکردی هند وپرهزینه بودن ، به عنوان یک کالای لوکس شکست خورده است (نمونه شاندیکار) دربنگلادش وکره جنوبی درزمینه اسکن شاغلین بخش صنعت جواب داد اما درکره جنوبی بیشترنقش خوابگاهی دارند درآفریقا هم به علت عدم تطابق با فرهنگ بومی وپرهزینه بودن پیامدی جزفقر وزاغه نشینی نداشته است (پورمحمدی 1383،آتک وامکو ایران وهمکاران 1378)
با بررسی روند پیدایش وتحولات شهرهای جدید دیده می شود که شهرهای جدید دردنیای امروز از دو جهت مورد توجه قرارداداشته است یکی به منظور کاهش تمرکز جمعیت وفعالیت درشهرهای بزرگ است ودیگری به عنوان راه حلی برای کاهش مشکلات زندگی شهرها (شیعه 1385)، طرح شهرهای جدید ازآن جهت مورد توجه قرار گرفت که ضمن پذیرش صنعت، روال زندگی انسانی نیز مبنای تازه ای بیابد.
جلوگیری از فرسایش مراکز شهری ودسترسی به زمینه هایی که ضمن برقراری ثبات دررفع نیازمندی های شهری جدید ، به عنوان عاملی درایجاد ارتباط با دیگر نقاط دنیا نیزمحسوب می شود ا زجمله دلایل دیگر درگسترش شهرهای جدید است ازهمین روی وجود راه های ارتباطی درمتصل ساختن شهرهای جدید به نقاط مختلف اهمیت فراوانی داشته است . شهرهای جدید اروپایی و آمریکایی به طور عمده درکنار رودخانه های قابل کشتیرانی وخطوط آهن شکل گرفته اند ازجمله اهداف ایجاد شهرهای جدید دربعد ملی ومنطقه ای زا باید دراسکان وتوزیع جمعیت در مقیاس کل کشور، ایجاد ارتباط شهرجدید با مراکز اشتغال، کاستن از باز خوابگاهی شهر اصلی و تمرکز زدایی درمسیر اهداف بازسازی شهری دانست ( مرلن 1365) شهرجدید به عنوان راه حلی به منظور اعتدال بخشی در استقرار جمعیت و کار و فعالیت در سطح منطقه ای تلفی می گردد.
سیاست شهرهای چدید درکشورهای جهان سوم ، بیشتر برای اجرای راهبرد عدم تمرکز، انتقال سرریزجمعیت، آمایش سرزمین، ایجاد قطب رسد توسعه ناحیه ای، انتقال مراکز اداری، سازماندهی فضایی شهرهای بزرگ به کار گرفته شده ونتایج گوناگونی به بارآورده است درمجموع این شهرها درارایه مسکن اقتصادی به اقشارکم درآمد موفق بوده اند ولی چون دربسیاری موارد ساختار فیزیکی و اجتماعی ناسازگار با محیط بومی بوده اند، باعث شده است به عنوان راه حلی پرخرج تلفی گردند. همچنین بایستی این امرنیزمورد توجه قراردداد که عدم موفقیت بسیاری از آنها درمحلی بودن سیاست، عدم برنامه ریزی ساختار در ارتباط با اهداف تشکیل وبدون درنظرگرفتن راهبردهای جامع منطقه ای وناحیه ای براساس طرح تدونی شده می باشد به صورت کلی و بانگاهی به تجارب کلی شهرهای جدید می توان گفت که شهرهای جدید درزمینه های زیادی موفق بوده اند اما اشتباهاتی نیز دردهه 1940 تا 1950 برای این تجارب درجهان صورت گرفته که باید ازآنها درس آموخت درادامه برای نمونه طرح ها واقدامات چند شهر جدید به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
                                                                                                                               دفتر معماری شهرسازی

 

نظر()

  


 

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با بررسی وضعیت تولیدعلم کشور در رشته های مهندسی فیزیک ریاضی، علوم پلیمر، شیمی آلی و هسته ای و شیمی معدنی گفت: ایران در حال حاضر همتراز با کشورهای توسعه یافته در تولید علم فعالیت می کند.

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر از ارتقاء جایگاه تولید علم ایران خبر داد و گفت: مرجع سنجش تولید علم جهان در نشریات معتبر بین المللی wos و scopus است که هر دو به عنوان نظام بین المللی سنجش و اندازه گیری علم ایفای نقش می کنند.


وی افزود: بر اساس اطلاعات ثبت شده در wos در سال 1388 دانشمندان ایرانی نقش خود را به خوبی ایفا کرده و تقریبا همتراز با بسیاری از کشورهای پیشرفته و تعدادی از کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، اسپانیا، هندوستان و برزیل نقش آفرینی کرده اند.


رتبه کشورهای دنیا در تولید علم رشته فیزیک ریاضی


سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: رتبه ایران در سال 1388 در رشته فیزیک ریاضی 13 است. دانشمندان ایرانی در این سال با تولید 309 مقاله جلوتر از کره جنوبی و هلند که هر کدام به ترتیب 289 و 249 مقاله تولید کرده اند قرار گرفته اند. در رشته فیزیک ریاضی تعداد 104 کشور در رده بندی حضور دارند.


وی ادامه داد: کشورهای آمریکا، چین، آلمان، فرانسه و روسیه رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده اند این کشورها در سال 1388 به ترتیب 2438، 2243، 983، 933 و 886 مقاله در wos به ثبت رسانیده اند.


جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله رشته ریاضی فیزیک

نام کشور آمار تولید علم رتبه جهانی
آمریکا 2438 اول
چین 2243 دوم
آلمان 983 سوم
فرانسه 933 چهارم
روسیه 886 پنجم
ایتالیا 778 ششم
انگلستان 670 هفتم
ژاپن 593 هشتم
اسپانیا 511 نهم
هندوستان 446 دهم
کانادا 374 یازدهم
برزیل 345 دوازدهم
ایران 309 سیزدهم
کره‌جنوبی 289 چهاردهم
هلند 249 پانزدهم

مهراد اضافه کرد: رتبه های ششم تا دوازدهم در حوزه فیزیک ریاضی به کشورهای ایتالیا با 778 مقاله، انگلستان با 670 مقاله، ژاپن با 593 مقاله، اسپانیا با 511 مقاله، هندوستان با 446 مقاله، کانادا با 374 مقاله و برزیل با 345 مقاله تعلق دارد.


رتبه کشورهای دنیا در تولید علوم پلیمر


وی خاطرنشان کرد: رشته علوم پلیمر از رشته هایی است که استادان و پژوهشگران ایرانی در بین 100 کشور دارای مدرک در wos در رتبه 13 قرار دارند. در سال 1388 تعداد 386 مقاله در wos به نام ایران به ثبت رسیده است که در مجموع 7./2 درصد از کل تولید علم جهان به حساب می آید. کشورهای ترکیه، روسیه، استرالیا و هلند به ترتیب با تولید 368، 317، 315 ، 302 مقاله در رتبه های 14 تا 17 قرار دارند.


جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله رشته پلیمر

نام کشور آمار تولید علم رتبه جهانی
چین 3578 اول
آمریکا 2276 دوم
ژاپن 1572 سوم
آلمان 1093 چهارم
کره‌جنوبی 960 پنجم
هندوستان - ششم
فرانسه - هفتم
انگلستان - هشتم
کانادا - نهم
تایوان - دهم
اسپانیا - یازدهم
ایتالیا - دوازدهم

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: چین، آمریکا، ژاپن، آلمان و کره جنوبی به ترتیب با تولید 3578 مقاله (19.22 درصد)، 2276 مقاله (12.23 درصد)، 1572 مقاله (8.44 درصد)، 1093 مقاله (5.87 درصد) و 960 مقاله (5.16 درصد) در جایگاه اول تا پنجم تولید علم در رشته علم پلیمر نشسته اند.


به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) کشورهای هندوستان، فرانسه، انگلستان، کانادا، تایوان، اسپانیا و ایتالیا موفق شده اند رتبه های 6 تا 12 تولید علم جهان در این رشته کسب کنند. جالب است بدانیم که ایران با تولید 2.07 درصد از کل تولید علم جهان در رشته پلیمر با کشورهای انگلستان، کانادا، تایوان و اسپانیا که هر کدام بین 2.21 تا 2.58 درصد از کل تولید علم این رشته را در دست دارند فاصله زیادی ندارد.


رتبه کشورهای دنیا در تولید علم رشته شیمی آلی و هسته ای


رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ایران اضافه کرد: با بررسی در رشته شیمی آلی و هسته ای که در آن 111 کشور دارای مدرک در wos حضور دارد موقعیت دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در مقایسه با تعداد بیشتری از کشورها موقعیت قابل توجه و حائز اهمیت است.


جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله رشته شیمی آلی و هسته ای

نام کشور آمار تولید علم رتبه جهانی
چین 2847 اول
آمریکا 1845 دوم
آلمان 1620 سوم
هندوستان 852 چهارم
روسیه 864 پنجم
فرانسه - ششم
ژاپن - هفتم
اسپانیا - هشتم
انگلستان - نهم
ایتالیا - دهم
کانادا - یازدهم
لهستان - دوازدهم
ایران 251 سیزدهم
استرالیا 244 چهاردهم
کره جنوبی 232 پانزدهم
سوئیس 205 شانزدهم

بر اساس گفته های دکتر مهراد رتبه ایران در این رشته 13 است. ایران در این سال 251 مقاله تولید کرده است. بعد از ایران کشورهای استرالیا، کره جنوبی و سوئیس قرار دارند که به ترتیب 244، 232 و 205 مقاله تولید کرده اند. رتبه های اول تا پنجم در این رشته به کشورهای چین (2847 مقاله)، آمریکا (1845 مقاله)، آلمان (1620 مقاله)، هندوستان (852 مقاله) و روسیه (864 مقاله) تعلق دارد.


به گفته مهراد رتبه های ششم تا دوازدهم مربوط است به فرانسه، ژاپن، اسپانیا، انگلستان، ایتالیا، کانادا و لهستان.


سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) یادآور شد که ترکیه در این حوزه جزء 16 کشور برتر تولید کننده علم قرار ندارد.


رتبه کشورهای دنیا در تولید علم رشته شیمی معدنی


وی بیان کرد: ترکیه در رشته شیمی معدنی نیز جزء 17 کشور برتر جهان نبوده، در حالی که ایران با تولید 359 مقاله در بین 118 کشور شرکت کننده جایگاه 13 را به خود اختصاص داده است. در این رشته کشورهای هلند، استرالیا، برزیل و سوئیس بعد از ایران قرار دارند. در رشته شیمی معدنی آمریکا دارای رتبه اول جهان است، این کشور در سال 1388 تعداد 3912 مقاله در wos به ثبت رسانیده است.


جدول رتبه بندی برترین کشورهای دنیا در تولید مقاله رشته شیمی معدنی

نام کشور آمار تولید علم رتبه جهانی
آمریکا 3912 اول
چین 2810 دوم
ژاپن 2297 سوم
هندوستان 1679 چهارم
آلمان 1466 پنجم
فرانسه 1181 ششم
روسیه 959 هفتم
انگلستان 958 هشتم
ایتالیا 943 نهم
اسپانیا 835 دهم
کانادا 648 یازدهم
کره جنوبی 451 دوازدهم
ایران 359 سیزدهم
هلند - چهاردهم
استرالیا - پانزدهم
برزیل - شانزدهم
سوئیس - هفدهم

رتبه های دوم تا پنجم به کشورهای چین، ژاپن، هندوستان و آلمان به ترتیب با تولید 2810 ، 2297، 1679 و 1466 مقاله تعلق دارد. فرانسه، روسیه، انگلستان ، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و کره جنوبی کشورهایی هستند که به ترتیب با تولید 1181 ، 959، 958، 943، 835، 648، 451 مقاله در جایگاه ششم تا دوازدهم تولید علم در رشته شیمی معدنی نشسته اند.


مهراد به مهر گفت: مشخص است که استادان و پژوهشگران ایران پا به پای سایر دانشمندان تلاش می کنند تا بیشتر و بیشتر در عرصه های بین المللی ظاهر شوند. کسب رتبه های 10 تا 13 در رشته های مهندسی و علوم پایه در سطح جهان نشان دهنده استعداد، قابلیت و توانمندی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور است که به نوبه خود اقتدار علمی ایران را به تصویر می کشد.


وی اضافه کرد: معتقدم دانشگاهها و پژوهشگاهها به رسالت خود به خوبی عمل می کنند. استفاده از توان علمی کشور در داخل به سیاست هایی بستگی دارد که بتواند هر چه بیشتر دانشگاهها را به صنایع و کارخانجات نزدیک تر کند.


تمرکز در این زمینه و جهت دهی عالمانه به این سیاست امری است که پژوهش های علمی را به توسعه فناوری و کاربردهای مرتبط در زمینه های معین رهنمون می سازد که خود مستلزم راهبردهای اثربخشی است و اطمینان دارم که شورای عالی عتف به این مهم توجه دارد.


نظر()

  

کویر در فرهنگ لغت، اسم زمین بی‌آب و خشک پهناوری است که خاکش شور آهکی است و نامناسب برای کشاورزی، اما همین سرزمین در عین حال، سرشار از انواع ظرفیت‌ها و توان‌های اقتصادی است که متاسفانه نهفته و ناشناخته باقی مانده است. تولید انرژی پاک تابشی یا خورشیدی تنها یکی از این قابلیت‌هاست. مساحت کویرهای ایران از چندصد هزار کیلومتر تجاوز می‌کند. تنها برای کویر مرکزی مساحتی حدود 260 هزار و برای کویر لوت 80 هزار کیلومتر مربع را برآورد کرده‌اند.
کویر مرکزی از شمال به سلسله جبال البرز شرقی و کوه‌های بینالود از شرق به شهر عشق‌آباد و ازبک کوه، از غرب به کویر کوچک و از جنوب به کویر لوت و کویرهای اطراف یزد و خور محدود می‌شود.
کویر کوچک (کویر مسیله) از شمال به کوه‌های البرز شرقی و مرکزی، از جنوب به کویر ریگ جن، از غرب به کوه‌های مرکزی ایران و سلسله جبال کرکس و از غرب به کویر بزرگ محدود می‌شود. این کویر در برگیرنده کویرهای مرنجاب، بند ریگ، دره نخجیر، کویر سمنان و دریاچه نمک‌آران، حوض سلطان و کوه‌هایی همچون سیاه کوه، سفیدآب، کوه طلحه، کوه دم و کوه یخاب است.
کویر ریگ جن حد فاصل کویر کوچک و کویرهای طبس و یزد است. این کویر به علت دارا بودن مناطق وسیع باتلاقی، تپه‌های شنی بلند و ریگزارهای وسیع، جزو صعب‌العبور‌ترین مناطق جهان است که تاکنون عده محدودی از آن عبور کرده‌اند. کوه ملاهادی در این کویر قرار دارد.
مناطق کویری طبس و یزد جزو دیگر مناطق کویری ایران است که حد فاصلی بین کویر لوت و کویر بزرگ محسوب می‌شوند. باتلاق گاوخونی در این منطقه واقع شده است.
کویر لوت یکی از صعب‌العبورترین نقاط جهان است. در قسمت‌هایی از این کویر هیچ موجود زنده‌ای حتی باکتری هم وجود ندارد. بنا بر گفته بعضی از کارشناسان (دکتر پرویز کردوانی) گرم‌ترین نقطه کره زمین در این منطقه قرار دارد.
ایران در مدارهای ?? تا ?? درجه عرض شمالی قرار گرفته و قسمت‌های گسترده‌ای از مساحت آن را مناطق گرم و خشک کویری و آفتاب‌گیر فرا گرفته‌اند.
انرژی تابشی و سرمایه‌گذاری برای گسترش آن، جایگزینی مناسب برای سوخت‌های فسیلی آسیب‌زا برای محیط زیست است.
یکی از راهکارهای بلندمدت کاهش آلودگی هوا، بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر برای جلوگیری از انتشار آلاینده‌های فسیلی و ممانعت از گرمایش زمین از راه انتشار گازهای گلخانه‌ای است که با کاربرد سوخت‌های فسیلی، مانند نفت و گاز تولید می‌شوند. انرژی خورشیدی یکی از صورت‌های انرژی پاک است. از این انرژی می‌توان برای نمونه در تولید برق، راه‌اندازی سامانه‌های خنک‌کننده خانه‌ها و گرم کردن آب برای مصارف شخصی و صنعتی استفاده کرد.
از مساحت ??? میلیون هکتاری ایران، ?? میلیون هکتار- نزدیک به ??/? درصد را سرزمین‌های بیابانی تشکیل می‌دهد که در سال، ??? تا ??? روز آفتابی برای بهره‌برداری گسترده از انرژی تابشی دارد. پیمان کنعان، مدیر دفتر انرژی خورشیدی سازمان انرژی‌های نو در ایران، بر این باور است که «می‌توان از هر هکتار بیابان برای تولید یک مگاوات برق در ساعت بهره گرفت.» این رقم نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی‌، مانند آلمان از جایگاه بسیار بالاتر و مناسب‌تری برای تولید و بهره‌برداری از انرژی تجدیدپذیر تابشی خبر می‌دهد.
برخی از کارشناسان انرژی خورشیدی گام را فراتر نهاده و در حالتی آرمانی ادعا می‌کنند که ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی خود به سامانه‌های دریافت انرژی تابشی می‌تواند انرژی مورد نیاز بخش‌های گسترده‌ای از منطقه را نیز تامین کند و در زمینه صدور انرژی -از جمله برق- فعال شود. دسترسی‌پذیری فراوان انرژی‌های جایگزینی مانند انرژی تابشی امنیت بیشتری برای کاربرد آنها فراهم می‌کند؛ زیرا برای نمونه در منطقه بیابانی بم که زلزله‌خیز نیز هست، کاربرد چنین صورتی از انرژی می‌تواند تامین برق را صرفنظر از حوادث طبیعی به شکلی پایدار تضمین کند. در مناطقی که خطر سیل و طغیان رودخانه‌ها در آنها وجود دارد، استفاده از انرژی تابشی برای تامین برق بسیار موثر است؛ زیرا در صورت تخریب زیرساخت‌های انتقال برق و سیستم گرمایشی، می‌توان همچنان از گرما و برق تولید شده‌ از انرژی خورشیدی در خانه‌ها استفاده کرد.
نیاز به تولید برق از انرژی خورشیدی به سرعت افزایش می‌یابد. یافته‌های جدید این امکان را به وجود می‌آورند که این نیاز به ‌آسانی در آینده مرتفع شود، از جمله در ایران که ظرفیت بالایی برای تولید برق خورشیدی دارد.
امروزه وقتی صحبت از انرژی خورشیدی می‌شود منظور تنها صفحات فتوولتائیک نیست که نور را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند. امروزه روش‌های مختلفی وجود دارد که با تکیه بر آنها می‌توان نور خورشید را به انرژی قابل استفاده تبدیل کرد. این روش‌ها به سرعت در حال بررسی و شکوفایی است.
در حال حاضر تولید برق خورشیدی جهان 4/12 گیگاوات است، در حالی‌که بشر در سال ???? نیازمند تولید ???? گیگاوات خواهد بود.
با این حال جای نگرانی وجود ندارد. چون که خورشید سالانه نزدیک به ?? هزار تراوات (هر تراوات برابر با یک میلیون وات است) انرژی در اختیار زمین می‌گذارد. تنها باید همت به خرج داد و از آن استفاده کرد.
در نخستین نیروگاه «ای‌سولار» به نام سییرا (Sierra) که در شهر لس‌آنجلس واقع شده، ابتدا نور خورشید را به گرما تبدیل کرده و سپس از بخار حاصله برق تولید می‌کنند. احمد آل‌یاسین، پژوهشگر محیط زیست در مورد این نیروگاه چنین توضیح می‌دهد: «این نیروگاه که در شمال شرقی لس آنجلس آماده شده یک نیروگاه آزمایشی − نمایشی ? مگاواتی است که به وسیله ?? هزار آینه متحرک یا آینه ردیاب در یک قطعه زمین ?? هکتاری پرتوهای حرارتی خورشید را روی برج دریافت‌کننده می‌فرستد تا تبدیل به انرژی الکتریکی شود. البته باید توضیح داد که چند سالی است که فناوری آینه‌های متحرک ردیاب با استقلال روبه‌رو شده و پیش‌بینی می‌شود که تولید برق جهانی از این شیوه از حدود ??? مگاوات در سال ???? به ???? مگاوات در سال ???? برسد».
در این روش، نور خورشید را روی دیگ‌های بخاری که روی پایه‌های بلند قرار دارند متمرکز کرده و گرما تولید می‌کنند. این سامانه در مجموع ??? درجه فارنهایت گرما تولید می‌کند که از بخار حاصله توربین‌های مولد برق نیروگاه به گردش درآمده و برق تولید می‌شود. احمد آل یاسین در مورد برتری این روش نسبت به تولید برق فسیلی می‌گوید: «مزیت این روش در این است که از آینه‌های تخت و قطعات کوچک‌تر استفاده می‌شود و آینه‌های تخت نسبت به آینه‌های پارابولیک یا محدب، در تولید خیلی ارزان‌تر تمام می‌شود. مزیت دیگر این است که استقرار آن در مطلوب‌‌ترین زاویه جذب پرتوهای خورشید صورت می‌گیرد و وقتی خورشید حرکت می‌کند و زاویه تابش خورشید به زمین تغییر می‌کند این آینه‌ها متناسب با آن می‌چرخند به‌طوری‌که همواره تمام پرتوهای حرارتی خورشید را جذب کرده و منعکس می‌کنند. یعنی راندمان جذب حرارت و بازتاب حرارت به برج دریافت‌کننده به حداکثر می‌رسد».
ایده متراکم کردن نور و گرمای خورشید از سال ???? به بعد مطرح شد. سال‌ها طول کشید تا این ایده توانست صورت واقعیت گرفته و توسعه یابد.
در سال ???? نیروگاه‌های تراکم خورشیدی در نقاط مختلف جهان به راه افتاد و تعداد آنها در سال ???? به ??? واحد رسید.
بر اساس پیش‌بینی «انستیتو سیاست زمین» که یک مؤسسه زیست‌‌محیطی و تحقیقاتی مستقل است، تعداد این نیروگاه‌ها در جهان هر ?? ماه دوبرابر می‌شود و از ??? مگاوات در سال ???? به ???? مگاوات در سال ???? خواهد رسید. در حال حاضر دستکم ?? نیروگاه تراکم خورشیدی در آمریکا در مراحل پیشرفته طراحی قرار دارند.
نیروگاه‌های eSolar با آرایش واحدهای ?? مگاواتی که هر یک برق ??? خانه را تامین می‌کند، استاندارد شده‌اند و هر واحد به یک چهارم مایل مربع زمین نیاز دارد.
آیا روزی خواهد رسید که بتوان با انرژی خورشیدی بخش عمده‌‌ای از برق جهان را تولید کرد؟
احمد آل‌یاسین می‌گوید: «این موضوع خیلی محتمل است. برای این‌که این روش از مناسب‌ترین و ارزان‌ترین و فراوان‌ترین منابع انرژی جهان است و بخصوص در کشوری مانند ایران با کویرها و بیابان‌های پهناور و روزهای درخشان و طولانی می‌توان هزاران مگاوات برق خورشیدی را از این طریق تهیه کرد و من حتی آنقدر امیدوارم که می‌گویم، ایران ممکن است با ایجاد نیروگاه‌های حرارتی آینه‌های ردیاب بتواند آنقدر برق تولید کند که مقدار مازاد بر نیاز را به کشورهای همسایه هم صادر کند». مهندس آل یاسین، کویر مرکزی و بیابان‌های مرکزی و جنوبی ایران را بهترین مناطق کشور برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی می‌داند.
منبع:www.gostareshonline.com


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

مشخصات مدیر وبلاگ

ویرایش

دسته بندی موضوعی

ویرایش

لوگوی دوستان
ویرایش

دوستان

مهندسین پلیمر ###@وطنم جزین@### .: شهر عشق :. عکس های عاشقانه روستای زیارتی وسیاحتی آبینه(آبنیه)باخرز رازهای موفقیت زندگی عشق گروه اینترنتی جرقه داتکو COMPUTER&NETWORK xXxXx کرجـــیـــهــا و البرزنشینها xXxXx متالورژی_دانلود فایل برای دانشجویان متالورژی (rikhtegari.com) MOHAMMAD.HAHSEMI86@YAHOO.COM مذهب عشق دهاتی مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی ورودی 89 شرکت نمین فیلتر من هیچم خطوط شکسته ی یک ذهن دنیای واقعی دهیاری روستای آب باد دانشگاه سیستان وبلوچستان(زاهدان) دانشگاه تربیت مدرس تهران دکتر مهدی سقایی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری سازمان زمین شناسی واکتشا فات معدنی کشور بیابانها وکویرهای ایران آمار لحطه به لحظه جهان قبله یاب نشریه الکترونیکی دهکده دکتر چوبینه نقشه شهرها وروستاهای ایران دانستنی ها قطب علمی مطالعات وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران هم اکنون جمعیت ایران چقدر است؟ مرکز آمار ایران پیش بینی هوا خود را وزن کنید واز وضیعت چاقی ولاغری خود باخبر شوید زمین را زنده ببینید کوه های ایران بانک مقالات فارسی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران قطب امایش سرزمین دانشکده جغرافیا تهران موسسه جغرافیا دانشگاه تهران سازمان جهانی گردشگری مطالعات گردشگری طرح سرزمین موسسه طبیعت گردی کوچ میراث آریا جاذبه های گردشگری ایران هتل داریوش کیش جغرافیا وجهانگردی مرجع تخصصی گردشگری واکوتوریسم معرفی جاذبه های گردشگری ایران مناطق نمونه گردشگری ایران هتلداری ایران مقایسه بین کشورها مجلات رشد ساج انجمن ژئومورفولوژی ایران دانشگاه تهران دانشگاه شیراز شهرداری شیراز آیت اله جوادی آملی تابناک (بازتاب) بنیاد مسکن استان فارس بنیاد مسکن استان فارس شهرداری مرودشت مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی مجله علمی پژوهشی مدرس دانشگاه تربیت مدرس هواشناسی استان فارس مجله کانادایی جغرافیا انجمن جغرافیدانان آمریکا پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران تبدیل سالهای شمسی به میلادی رتبه بندی دانشگا های دنیا جی میل ایمیل آمار واطلاعات روستاهای کشور ایران داک دانلود کتاب کتابخانه مجازی ایران ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی ترافیک شهر تهران به صورت آنلاین شهرداری تهران شهرداری مشهد شهرداری شیراز شهرداری همدان شهرداری اصفهان شهرداری تبریز شبکه کتاب ایران شهرداری بیضا پایگاه اینترنتی دکتر زهرا احمدی پور دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگ دانلود رایگان مقالات معماری پایگاه مقالات ایرانیان مدیریت مرجع شهری پرتال جامع جغرافیایی کشور استانداری فارس شهرداری مرودشت وزارت جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس سازمان مسکن و شهرسازی فارس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن فرمانداری شهرستان مرودشت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موسسه پژوهشهای برنامه ریزی کشاورزی و توسعه روستایی شبکه اطلاع رسانی گندم ایران شرکت عمران شهر جدید صدرا گوگل یاهو [جغرافیا و برنامه ریزی شهری نوین نقشه شهر های ایران پایگاه داده های علوم زمین کشور بخش جغرافی بانک اطلاعات سیستمهای اطلاعات جغرافیایی مرجع تخصصی شهرسازی ایران وزارت مسکن وشهرسازی پژوهش های شهری و روستایی (ناحیه ای) آشنایی با نرم افزار کلیاتی از ساج و محیط این نرم افزار فصلنامه برنامه ریزی شهری سازمان فضایی ایران ME&YOU نور
ویرایش

طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ